Berichten met een Label ‘risioanalyse’

Nieuwe ISO 9001: risicogericht denken!

De ISO 9001:2008 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en wordt binnenkort vernieuwd. De nieuwe ISO 9001:2015 sluit beter aan bij de bestaande praktijken en behoeften van organisaties. Vanaf maart 2017 mag alleen nog geaccrediteerde certificatie plaatsvinden tegen ISO 9001:2015. Tussen september 2015 en maart 2017 kan een organisatie ervoor kiezen nog een nieuw certificaat tegen de oude versie van de norm te behalen, maar ook de geldigheid van zo’n certificaat vervalt per september 2018. Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen de nieuwe versie (ISO 9001:2015) en de huidige versie (ISO 9001:2008):
  • Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem. De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen een set algemene eisen, maar daagt organisaties ook uit om hun risico’s te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen door de bedrijfscontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders op systematische wijze in kaart te brengen en te monitoren. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen.
  • Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Sterkere focus op doelstellingen als drivers voor verbeteringen en de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.
  • Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen, zo is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie.
  • Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm aan bij de hedendaagse realiteit waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens.
  • Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, waaronder vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem.
Bronnen: www.nen.l en www.dnvgl.nl